СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8

15.11.2023

Инфраструктури за пренос на електрична енергија, подземен кабелски вод за поврзување на ТС од ФВЕ Краиште со постоечка 110/20/10 ТС Кавадарци 2, Општина Кавадарци.