Соопштение за организирање јавна анкета по детален урбанистички план за дел од уе 4, дел од блок 4.1 „Рајко Жинзифов“

09.08.2023

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), и член  50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), член 113, ст.20 од Статутот на Општина Кавадарци, и донесената Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови за 2020 година во Општина Кавадарци, глава IV, Градоначалникот на Општина Кавадарци го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на ПОВТОРНА  Јавна Презентација и ПОВТОРНА  јавна анкета

по Детален урбанистички план за дел од УЕ 4, дел од Блок 4.1  „Рајко Жинзифов“ Тиквеш, Општина Кавадарци

 

Границата на опфатот е дефинирана:

  • од северната страна границата на опфат се движи по осовината на ул.„Рајко Жинзифов”,
  • на источната страна границата на опфат се движи по кракот од улицата „Рајко Жинзифов“, односно крак 1 и ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“.
  •  на јужната страна границата на опфат се движи по осовината на ул.„Домовица“.
  •  на западната страна планскиот опфат се движи по осовината на улица „Шишка“.

Опфатот е со површина од 3,59 ха.

ПОВТОРНА Јавна Презентација и ПОВТОРНА  јавна анкета по Детален урбанистички план за дел од УЕ 4, дел од Блок 4.1 „Рајко Жинзифов“ Тиквеш, Општина Кавадарци,  ќе се спроведе со излагање на Детален урбанистички план  во просториите на Општина Кавадарци.

ПОВТОРНАТА  јавна анкета трае 5 дена, од 16.08.2023 до 22.08.2023 година, секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

ПОВТОРНАТА  Јавна Презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 21.08.2023 година (понеделник) во 13:00 часот во просториите на Општина Кавадарци (Голема сала).