Одобрен урбанистички проект со план за парцелација за ГП 12.1.18 од ДУП за дел од УЕ 12, дел од блок 12.1, "Дисанска", КО Кавадарци град,  Општина Кавадарци

02.02.2024

Урбанистички проект со план за парцелација за ГП 12.1.18 од ДУП за дел од УЕ 12, дел од блок 12.1, "Дисанска", КО Кавадарци град, Општина Кавадарци (одлука бр. 08-7742/26 од 22.12.2022), со намена А3 – Групно домување, на КП 12497/100, КО Кавадарци , Општина Кавадарци