Потврда за одобрување на проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба на инфраструктурни водови, со намена Е1 – КО Дреново, Општина Кавадарци

13.02.2024

Потврда за одобрување на проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба на инфраструктурни водови,  односно делови и позиции од сите видови инфраструктури вон населените места и вон опфат на урбанистички планови  со намена Е1 - Сообраќајни линиски  и други инфраструктури - КО Дреново, Општина Кавадарци