ОДОБРУВАЊЕ НА Урбанистички проект со план за парцелација, за формирање на градежна парцела, со намена Г2.9 - Винарии, од УПВНМ за изградба на винарии на дел од КП 926, КО Ресава, Општина Кавадарци

14.02.2024

ОДОБРУВАЊЕ НА Урбанистички проект со план за парцелација, за формирање на градежна парцела (спојување на ГП 1.1, ГП 1.2, ГП 1.3, ГП 1.4, ГП 1.5, ГП 1.6, ГП 1.7 и ГП 1.8), со намена Г2.9 - Винарии, од УПВНМ за изградба на винарии на дел од КП 926, КО Ресава, Општина Кавадарци