Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба 10/20 KV електричен кабелски подземен вод, со намена E1.8 - инфраструктури за пренос на електрична енергија

Поврзување на фотонапонски панели за производство на електрична енергија на КП 2397 - дел, КП 1804 - дел и КП 1805 - дел, КО Ресава
20.03.2024

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба 10/20 KV електричен кабелски подземен вод, со намена E1.8 - инфраструктури за пренос на електрична енергија за поврзување на фотонапонски панели за производство на електрична енергија на КП 2397 - дел, КП 1804 - дел и КП 1805 - дел, КО Ресава, Општина Кавадарци