Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за А4.7 - Куќи за потребите на селскиот туризам, на КП 982, КП 983, КП 984- дел и КП 1113- дел, КО Бојанчиште, Општина Кавадарци