Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13

Површински соларни и фотоволтаични електрани - Љубаш 5 на дел од КП 4105/2 и дел од КП 4105/3, КО Кавадарци вгр, Општина Кавадарци
22.04.2024

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена е1.13-Површински соларни и  фотоволтаични електрани (за поставување на фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) Љубаш 5 на дел од КП 4105/2 и дел од КП 4105/3, КО Кавадарци вгр, Општина Кавадарци