Потврда за одобрување на проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.6 – Индустрија за бела техника, електрични апарати, фотоволтаични панели, системи за климатизација на КП 10087/1, КО Кавадарци