Потврда за одобрување на проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за објекти со намена E 1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 1644/1, КО Марена, Општина Кавадарци