Потврда за одобрување на урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште и сообраќаен приклучок за ГП 05.09.16 со намена Е2.1 – Бензинска пумпна станица со услужни центри

Потврда за одобрување на урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште и сообраќаен приклучок за ГП 05.09.16 со намена Е2.1
15.11.2023

Потврда за одобрување на урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште и сообраќаен приклучок за ГП 05.09.16 со намена Е2.1 – Бензинска пумпна станица со услужни центри, од ДУП за дел од УЕ 5, блок 5.9, „Вељко Влаховиќ“, КО Кавадарци, Општина Кавадарци