СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на 10/20Kv електричен кабелски подземен вод со намена Е1.8 – Инфраструктури за пренос на електрична енергија за поврзување на фотонапонски панели

15.11.2023

Инфраструктури за пренос на електрична енергија за поврзување на фотонапонски панели за производство на електрична енергија, на дел од КП 1618, дел од КП 1616, дел од КП 1646 и дел од КП 1649/1, КО Марена, Општина Кавадарци