Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани

15.11.2023

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на дел од КП 1732, КП 1731/1, КП 1731/2, КП 1731/3, КП 1731/4, КП 1734, КП 1730, КП 1729, КП 1741, КП 1742, КП 1739, КП 1743/1, КП 1747, КП 1746/1, КП 1751, дел од КП 1750/1 и дел од КП 1750/2, КО Марена, Општина Кавадарци