Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани Љубаш 4 на КП 4331, КП 4332 и дел од КП 4333, КO Кавадарци вгр, Општина Кавадарци