Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за инфраструктура за изградба на водоводна мрежа со резервоар, канализациона мрежа и реконструкција на постојните каптажи во Моклиште – Општина Кавадарци