Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на 20/10Kv електричен кабелски подземен вод со намена Е1.8- Инфраструктури за пренос на електрчна енергија за поврзување на фотонапонски панели за производство на електрична енергија

15.11.2023

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на 20/10Kv електричен кабелски подземен вод со намена Е1.8- Инфраструктури за пренос на електрчна енергија за поврзување на фотонапонски панели за производство на електрична енергија на Љубаш 1, 2 и 3, до постоечка трафостаница на КП 10862/1, КО Кавадарци