Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за оформување на градежна парцела 1, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани, на КП 2858/4, м.в. Веселова падина, КО Сопот, Општина Кавадарци