Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште – ГП 21 од измена и дополнување на дуп за дел од УБ 22К-дел и 23К-дел, Општина Кавадарци