СООПШТЕНИЕ За организирање на јавна расправа по Нацрт извештај за стратегиска оцена врз животната средина за Урбанистички план за село Брушани, КО Брушани, Општина Кавадарци

15.11.2023

Граници на опфатот се :

  • Најсеверна е точката број 1, со координати X= 4585550,36 и Y= 7580635,28;
  • Најисточна е точката број 292, со координати X= 4584567,64 и Y= 7580974,59;
  • Најјужна е точката број 235, со координати X= 4584195,870 и Y= 7580424,601;
  • Најзападна е точката број 61, со координати X=4586829,79 и Y= 7571043,52.   

Површината на планскиот опфат изнесува 85,23 ха.