Соопштение за спроведување на јавен увид по урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.6 – индустија за бела техника, електрични апарати, фотоволтаични панели, системи за климатизација на кп 10087/1, КО Кавадарци, општина Кавад