ЈАВЕН ПОВИК - За прибирање предлог проекти од приоритетни области

01.02.2024

Прибирање предлог проекти од приоритетните области: Родова еднаквост и човекови права, Негување на културата и културното наследство, Младински иницијативи и вработување, Социјална инклузија, Заштита и спасувње на животната средина, Грижа за животните од програмата G1 Поддршка од ЛЕР од Буџетот на Општина Кавадарци