Одобрен урбанистички проект со план за парцелација за ГП 12.1.18 од ДУП за дел од УЕ 12, дел од блок 12.1, "Дисанска", КО Кавадарци град,  Општина Кавадарци

02.02.2024
Урбанистички проект со план за парцелација за ГП 12.1.18 од ДУП за дел од УЕ 12, дел од блок 12.1, "Дисанска", КО Кавадарци град,  Општина Кавадарци (одлука бр. 08-7742/26 од 22.12.2022), со намена А3 – Групно домување, на КП 12497/100, КО Кавадарци , Општина Кавадарци

ЈАВЕН ПОВИК - За прибирање предлог проекти од приоритетни области

01.02.2024
Прибирање предлог проекти од приоритетните области: Родова еднаквост и човекови права, Негување на културата и културното наследство, Младински иницијативи и вработување, Социјална инклузија, Заштита и спасувње на животната средина, Грижа за животните од програмата G1 Поддршка од ЛЕР од Буџетот на Општина Кавадарци

Потврда за одобрување на проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за A4.7

26.01.2024
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за A4.7 – Куќи за потребите на селскиот туризам, на КП 982, КП 983, КП 984-дел и КП 1113-дел, КО Бојанчиште, Oпштина Кавадарци

Потврда за одобрување на проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба 10/20 KV електричен кабелски подземен вод, со намена Е1.8 – КО Ресава

26.01.2024
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба 10/20 KV електричен кабелски подземен вод, со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за поврзување на фотонапонски панели за производство на електрична енергија на КП 2397 - дел, КП 1804 – дел и КП 1805 - дел, КО Ресава, Општина Кавадарци, Општина Кавадарци