Јавен оглас за формирање на партиципативно тело

24.01.2024
За обезбедување на инклузивност, партиципативност и јавност во процесот на урбанистичкото планирање, Градоначалникот на Општина Кавадарци распишува Јавен оглас за формирање на Партиципативно тело. Јавниот оглас ќе трае 30 дена, односно во периодот од 25.01.2024 година до 23.02.2024 година.

Соопштение за организирање на Повторна Јавна Презентација и Повторна Јавна Анкета по Урбанистички план за село Брушани, КО Брушани, Општина Кавадарци

22.01.2024
Oрганизирање на Повторна Јавна Презентација и Повторна Јавна Анкета по Урбанистички план  за село Брушани, КО Брушани, Општина Кавадарци

СЕА Формулар за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на дел од КП 1723, КП 1725, КП 1726, КП 1727 и КП 1728, КО Марена, Општина Кавадарци

11.01.2024
Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на дел од КП 1723, КП 1725, КП 1726, КП 1727 и КП 1728, КО Марена, Општина Кавадарци

СЕА Формулар за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е-1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани Ваташа 1 на КП 839, КП 843, КП 844, КП 852/2 КО Ваташа, Општина Кавадарци

11.01.2024
Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) Ваташа 1 на КП 839, КП 843, КП 844, КП 852/2 КО Ваташа, Општина Кавадарци

Соопштение За спроведување на јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за А4.7 – Куќи за потребите на селскиот туризам, на КП 3251, м.в. Коштаните, КО Ваташа, Општина Кавадарци

11.01.2024
Се известуваат граѓаните на Општина Кавадарци дека се организира Јавен увид по Урбанистички проект ван опфат на урбанистички план, за А4.7 -Куќи за потребите на селскиот туризам, на КП 3251, м.в. Коштаните, КО Ваташа, Општина Кавадарци, со тех.бр.02-04/23 од ноември 2023 изработен од Друштво за трговија на мало и проектирање АРХИКОНС Јован ДООЕЛ Кавадарци. 

ЈАВЕН КОНКУРС За делегирање на надлежностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации

05.01.2024
ЈАВЕН КОНКУРС За делегирање на надлежностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2024 година на правно лице

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е-1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани, Љубаш 5 на КП 4105/2 и КП 4105/3 КО Кавадарци вгр, Општина Кавадарци

04.01.2024
Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е-1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) Љубаш 5 на КП 4105/2 и КП 4105/3 КО Кавадарци вгр, Општина Кавадарци