Најнови Постови

Известување фаза 2 програма за вода и канализација

Известување фаза 2 програма за вода и канализација

ЈП Комуналец во соработка со општина Кавадарци, ги известува граѓаните дека започна со реализација на проекти како дел од Фаза II, ПРОГРАМАТА ЗА ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА. Се со цел да им испадне во пресрет на граѓаните се воспостави механизам за поплаки како начин за прифаќање , проценка и решавање на поплаки во заедницата од поединци во врска со работата или однесувањето на спроведувачите на проектот (локална самоуправа и јавно комунално претпријатие), неговите изведувачи или вработените.

ПОДАЈ РАКА И ПРОМЕНИ ЖИВОТ – СТАНИ ЗГРИЖУВАЧ

ПОДАЈ РАКА И ПРОМЕНИ ЖИВОТ – СТАНИ ЗГРИЖУВАЧ

“ПОДАЈ РАКА И ПРОМЕНИ ЖИВОТ – СТАНИ ЗГРИЖУВАЧ е слоганот на кампањата за промоција на згрижување која има за цел да се зголеми бројот на згрижувачки семејства во нашата држава.

Националната кампања се спроведува од страна на СОС Детско село во соработка со Министерството за труд и социјална политика и локалната власт, a овозможено од Германското Министерство за економски развој и соработка.

Бројот на деца без родителска грижа и оние во ризик да го изгубат сопственото семејство е голем и потребни се повеќе згрижувачки семејства за секое дете да може да биде заштитено од насилство и злоупотреба, да има стабилно домување и згрижувач.  

Во наредниот период, па се до крај на годината ќе се организираат слични  настани и во други 24 градови низ Македонија, од кои во првото полугодие веќе се одржаа настани во Скопје, Валандово, Гевгелија, Велес, Штип, Битола, а ќе бидат опфатени следните градови во наредниот период –

 • Кавадарци 28ми јуни на Градски плоштад “Маршал Тито”Кавадарци со почеток од 18.30 часот

Настанот кој е од Ваш интерес е во вторник, 28.06.2022 – Кавадарци, со почеток во 18.30, а со времетраење до 19.30 часот.
На истиот свое обраќање ќе имаат Министерката за труд и социјална политика, г-ѓа Јованка Тренчевска, како и градоначалникот на о.Кавадарци г. Митко Јанчев. Истите се согласни да дадат и кратки изјави пред започнувањето на настанот.

Настаните првенствено се наменети за сите заинтересирани граѓани со потенцијал да станат згрижувачи, кои преку промотивни материјали и директни консултации со стручни лица граѓаните ќе можат да се информираат повеќе за згрижувањето.  Згрижувачите добиваат услуга на стручна помош и поддршка преку центри за поддршка на згрижувачки семејства, но и месечен надомест за згрижено дете, надомест за згрижувач, како и други бенефиции согласно потребите на децата за кои се грижат.

Истовремено по традиција,  со оглед на тоа што на 1ви јуни во нашата држава се обележува и денот на згрижувачите, се оддаде признание  за сите 353 згрижувачи за нивната  посветеност, љубов, добрина, хуманост и за значајната разлика која ја прават во животите на вкупно 527 деца и млади. “

Сите заинтересирани граѓани кои нема да имаат можност да дојдат на некој од настаните повеќе информации како да станат грижувач ќе можат да добијат на телефонскиот број 075 277 477 и веб страната www.zgrizuvanje.mk

 

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2022

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2022

Врз основа на  член 48  од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18, и „Службен весник на Република Северна Македонија“бр.275/19, 14/20 и 215/21) и Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријава за унапредување, начинот на спроведување на административна селекција и интервјуто, како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работното мест за кое е објавен интерниот оглас (Службен весник на РМ бр.11/15 и бр.35/18 и Службен весник на РСМ бр.303/20),  а согласно Правилникот за систематизација на работни места во Општина Кавадарци бр.04-6196/3 од 28.11.2019 година и Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Општина Кавадарци бр.04-1911/1 од 26.03.2021 година и бр.04-1911/6 од 27.04.2021 година,  Градоначалникот на Општина Кавадарци објавува

 

И Н Т Е Р Е Н  О Г Л А С  БРОЈ 01/2022

За унапредување на 2 административни  службеници во општинската администрација на Општина Кавадарци

 

Општина Кавадарци објавува интерен оглас за унапредување на административни службеници 2 (два) извршители и тоа :

      1. УПР 01 01 Б04 000 Раководител на Одделение за правни и општи работи, Сектор за правно – нормативни и општи работи …………..1 (еден) извршител;

      2. УПР 01 01 В04 000 Помлад Соработник за услуги на граѓаните од областа на здравствена заштита, екологија, рурален развој, Одделение за услуги на граѓани, Сектор за јавни дејности и култура………1 (еден) извршител.

 

Општи услови:

 • да е државјанин на Република Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
 • да има општа здравствена способност за работното место и
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

 

Посебни услови предвидени за работното место под точка 1 утврдени со актот за систематизација се:

– Стручни квалификации ниво –   ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен и тоа: Правни науки

– Работно искуство и тоа: најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор;

Потребни општи работни компетенции на напредно ниво:

 • – решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;
 • – учење и развој;
 • – комуникација;
 • – остварување резултати;
 • – работење со други/тимска работа;
 • – стратешка свест;
 • – ориентираност кон странките/засегнати страни;
 • – раководење; и
 • – финансиско управување.

 

                Посебни работни компетенции:

 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
 • потврда за положен испит за административно управување.

 

Посебни услови предвидени за работното место под точка 2 утврдени со актот за систематизација се:

 • Стручни квалификации ниво -ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен и тоа: технологија на прехранбени производи, биотехнологија или правни науки;

Работно искуство и тоа: со или без работно искуство во струката

 

Потребни општи работни компетенции на средно ниво:

 • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;
 • учење и развој;
 • комуникација;
 • остварување резултати;
 • работење со други/тимска работа;
 • стратешка свест;
 • ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и

финансиско управување.

 

Посебни работни компетенции:

 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),

активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

На интерниот оглас може да се јави административен службеник вработен во Општина Кавадарци-Локална Самоуправа, кој покрај општите и посебните услови за пополнување на работно место  треба да ги исполнува и  следните услови:

-да е оценет со оцена ̎А̎ или̎ Б̎ при последното оценување,

-да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за  кое е објавен  интерниот оглас,

-да поминал најмалку две години на тековното работно место,

-да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.

                Кандидатите кон пријавата покрај доказите за исполнување на општите и посебните услови, можат да ги приложат следните докази:

-потврди за успешно реализирани обуки и/или

-потврди за успешно реализирано менторство

 

Рокот за пријавување на интерниот оглас е  5 ( пет ) работни дена од денот на објавувањето.

Заинтересираните административни службеници, поднесуваат пополнета пријава и докази за податоците содржани во пријавата преку архивата на Општина Кавадарци  до Секторот за управување со човечки ресурси и до службената електронска адреса  :[email protected] 

 Дневното и неделното работно време е од 8:00часот до 16:00 часот, од понеделник до петок.

Платата за работното место под точка 1 е во паричен нето износ од 29.694,00  денари.

Платата за работното место под точка 2 е во паричен нето износ од 22.047,00  денари

Ненавремената, нецелосната и неуредната документација нема да биде предмет на разгледување.

                Во пријавата кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни а доставените докази верни на оргиналот.

                НАПОМЕНА:Кандидатот кој ќе внесе лажни податоци, ќе биде дисквалификуван од натамошна постапка по овој оглас.

 

Отварање на Ресурсен центар за енергетска ефикасност во рамките на проектот ComAct

Отварање на Ресурсен центар за енергетска ефикасност во рамките на проектот ComAct

На ден 23.06.2022 година, во просториите на општина Кавадарци, во рамките на проектот  ComAct ќе биде отворен Ресурсен центар за енергетска ефикасност. Истиот ќе биде наменет пред се за поддршка на енергетски сиромашните домаќинства кои живеат во станбени згради, со посебен фокус на најранливите групи граѓани, а ќе нуди широк спектар на услуги како што се совети, информации и директни консултации.

Ресурсниот центар ќе работи од 08:00 до 16:00 часот.

Градоначалникот Митко Јанчев оствари средба со Претседателот и претставници на Ротари клубот Кавадарци

Градоначалникот Митко Јанчев оствари средба со Претседателот и претставници на Ротари клубот Кавадарци

Градоначалникот Митко Јанчев оствари средба со Претседателот и претставници на Ротари клубот Кавадарци, во придружба на Rotary District 1912 (Ротари Дистрикт 1912) Словенија и Македонија, Гувернерот г-дин Душан Петеркович и координаторот на Сојузот на Ротари Клубови на Македонија, г-дин Сашко Целаковски. На состанокот се разговараше за досегашната соработката на РК Кавадарци и Општина Кавадарци. За следниот период се најави реализација на уште на два проекти во областа на екологијата поставување на табли со еколошки пораки како и креирање на Дендро парк Кавадарци со вредност од 300.000 денари кој ќе биде реализиран во паркот на револуцијата со целосна подршка на Ротаријанците, а ќе биде прв заеднички меѓунареден проект на збратимените Ротари Клуб МЕДАНА – ГОРИШКА, Словенија и Ротари Клуб Кавадарци.