ЈАВЕН ПОВИК за организирање на јавна презентација и јавна анкета за Нацрт - Детален урбанистички план за УЕ 7, дел од Блок 7.1 „ЈП КОМУНАЛЕЦ“, Општина Кавадарци плански период 2023 – 2028 година

04.06.2024
Јавен повик за организирање на јавна презентација и јавна анкета за Нацрт - Детален урбанистички план за УЕ 7, дел од Блок 7.1 „ЈП КОМУНАЛЕЦ“, Општина Кавадарци плански период 2023 – 2028 година

Потврда за одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е-1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани

30.05.2024
Потврда за одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е-1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) Љубаш 5 на дел КП 4105/2 и на дел КП 4105/3 КО Кавадарци вгр, Општина Кавадарци

Потврда за одобрување на проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

13.05.2024
Потврда за одобрување на проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на кабелски 10(20)кв подземен вод од ТС на ФЕ Марена 1 и ФЕ Марена 2 до постоечка 110/20/10 ТС Кавадарци 2, КО марена, КО Глишиќ, КО Кавадарци и КО Кавадарци-вгр, Општина Кавадарци

Потврда за одобрување на Урбанистички Проект за парцелирано градежно земјиште ГП 4.11 од Урбанистички План за село Мрежичко, КО Мрежичко, Oпштина Кавадарци

10.05.2024
Потврда за одобрување на Урбанистички Проект за парцелирано градежно земјиште ГП 4.11 од Урбанистички План за село Мрежичко, КО Мрежичко, Oпштина Кавадарци

СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба 10/20 KV електричен кабелски подземен вод, со намена Е1.8 - инфраструктури за пренос на електрична енергија

07.05.2024
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба 10/20 KV електричен кабелски подземен вод, со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за поврзување на фотонапонски панели за производство на електрична енергија на КП 2397 - дел, КП 1804 – дел и КП 1805 - дел, КО Ресава, Општина Кавадарци, Општина Кавадарци

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13

22.04.2024
Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) Љубаш 5 на дел од КП 4105/2 и дел од КП 4105/3, КО Кавадарци вгр, Општина Кавадарци