ЈАВЕН ПОВИК бр. 1/2024 за спортски клубови и здруженија, општински и училишни сојузи како и поддршка на манифестации, турнири и проекти во областа на спортот од интерес на Oпштина Кавадарци

02.04.2024
Прибирање на апликации за финансиска поддршка од буџетот на Општина Кавадарци за 2024 година наменети за  спортски клубови и здруженија, општински и училишни сојузи како и поддршка на манифестации, турнири и проекти во областа на спортот од интерес на Oпштина Кавадарци 

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за А4.7 - Куќи за потребите на селскиот туризам, на КП 982, КП 983, КП 984- дел и КП 1113- дел, КО Бојанчиште, Општина Кавадарци

29.03.2024
Куќи за потребите на селскиот туризам, на КП 982, КП 983, КП 984- дел и КП 1113- дел, КО Бојанчиште, Општина Кавадарци

ДУП Ваташа запад

26.03.2024
Детален урбанистички план за УЕ 14, дел од блок 14.8, Ваташа запад, КО Ваташа, Општина Кавадарци

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба 10/20 KV електричен кабелски подземен вод, со намена E1.8 - инфраструктури за пренос на електрична енергија

20.03.2024
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба 10/20 KV електричен кабелски подземен вод, со намена E1.8 - инфраструктури за пренос на електрична енергија за поврзување на фотонапонски панели за производство на електрична енергија на КП 2397 - дел, КП 1804 - дел и КП 1805 - дел, КО Ресава, Општина Кавадарци 

ЈАВЕН ПОВИК За финансиска поддршка за поправка и санација на кровни покривачи на станбени згради за колективното домување во Општина Кавадарци за 2024 година

20.03.2024

Врз основа на член 22,став 1, точка3; член 62, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002

Одлука Бр.08-1772/40 за распределба на финансиски средства по Јавен повик

18.03.2024
Согласно Програмата за развој на Невладиниот сектор за 2024 година, Советот  на Општина Кавадарци на 40-та седница, донесе Одлука за распределба на финансиски средства по Јавен повик - Прибирање на предлог проекти по приоритетни области