Конкурс за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата од областа на културата за 2020 година

08.01.2020

Врз основа на Одлука за делегирање на надележностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за