Б-интегрирана еколошка дозвола – Серта компани

22.09.2023
Интегрирано спречување и контрола на загадувањето ОБРАЗЕЦ ЗА БАРАЊЕ ЗА Б-ИНТЕГРИРАНАЕКОЛОШКА ДОЗВОЛАЗа ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СЕРТА КОМПАНИ, Ристо ДОО, експорт – импорт Скопје, подружница три Фарма Серта Компани, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ