СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е-1.13 - Ваташа 1 КО Ваташа

05.12.2023
Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) Ваташа 1 на КП 839, КП 843, КП 844, КП 852/2 КО Ваташа, Општина Кавадарци

СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е-1.13 - КО Марена

05.12.2023
Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на дел од КП 1723, КП 1725, КП 1726, КП 1727, КП 1728 КО Марена, Општина Кавадарци

Соопштение за организирање на Повторна Јавна Презентација и Повторна Јавна Анкета по Урбанистички план за село Брушани, КО Брушани, Општина Кавадарци

28.11.2023

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), и

Потврда за одобрување на урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште и сообраќаен приклучок за ГП 05.09.16 со намена Е2.1 – Бензинска пумпна станица со услужни центри

15.11.2023

Потврда за одобрување на урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште и сообраќаен приклучок за ГП 05.09.16 со намена Е2.1 – Бензинска пумп