ЈАВЕН ПОВИК - За прибирање предлог проекти од приоритетни области

01.02.2024
Прибирање предлог проекти од приоритетните области: Родова еднаквост и човекови права, Негување на културата и културното наследство, Младински иницијативи и вработување, Социјална инклузија, Заштита и спасувње на животната средина, Грижа за животните од програмата G1 Поддршка од ЛЕР од Буџетот на Општина Кавадарци

Потврда за одобрување на проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за A4.7

26.01.2024
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за A4.7 – Куќи за потребите на селскиот туризам, на КП 982, КП 983, КП 984-дел и КП 1113-дел, КО Бојанчиште, Oпштина Кавадарци

Потврда за одобрување на проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба 10/20 KV електричен кабелски подземен вод, со намена Е1.8 – КО Ресава

26.01.2024
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба 10/20 KV електричен кабелски подземен вод, со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за поврзување на фотонапонски панели за производство на електрична енергија на КП 2397 - дел, КП 1804 – дел и КП 1805 - дел, КО Ресава, Општина Кавадарци, Општина Кавадарци

Јавен оглас за формирање на партиципативно тело

24.01.2024
За обезбедување на инклузивност, партиципативност и јавност во процесот на урбанистичкото планирање, Градоначалникот на Општина Кавадарци распишува Јавен оглас за формирање на Партиципативно тело. Јавниот оглас ќе трае 30 дена, односно во периодот од 25.01.2024 година до 23.02.2024 година.

Соопштение за организирање на Повторна Јавна Презентација и Повторна Јавна Анкета по Урбанистички план за село Брушани, КО Брушани, Општина Кавадарци

22.01.2024
Oрганизирање на Повторна Јавна Презентација и Повторна Јавна Анкета по Урбанистички план  за село Брушани, КО Брушани, Општина Кавадарци