ЈАВЕН ПОВИК 11-227/8 - За организирање на повторна јавна презентација и повторна јавна  анкета за Предлог - ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 7, ДЕЛ ОД БЛОК 7.1, ,,ВЕЛКОМ ТРЕЈД", Општина Кавадарци, плански период 2022-2027

23.02.2024
Се известуваат граѓаните, сите заинтересирани правни и физички лица, дека општина Кавадарци организира повторна јавна анкета и повторна јавна презентација за Предлог - ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 7, ДЕЛ ОД БЛОК 7.1, ,,ВЕЛКОМ ТРЕЈД", Општина Кавадарци.

ЈАВЕН ПОВИК бр. 01/24 За пријавување за избор на член на Управниот одбор на Заедничко јавно претпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство СТАЦИОНАР - ШЕПА Кавадарци

23.02.2024
ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на заинтересирани лица за избор на член на Управниот одбор  на Заедничко јавно претпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство СТАЦИОНАР - ШЕПА Кавадарци

СЕА Формулар за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани - Љубаш 5 на дел од КП 4105/2 и дел од КП 4105/3, КO Кавадарци вгр, Општина Кавадарци

15.02.2024
СЕА Формулар за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) Љубаш 5 на дел од КП 4105/2 и дел од КП 4105/3, КO Кавадарци вгр, Општина Кавадарци

ОДОБРУВАЊЕ НА Урбанистички проект со план за парцелација, за формирање на градежна парцела, со намена Г2.9 - Винарии, од УПВНМ за изградба на винарии на дел од КП 926, КО Ресава, Општина Кавадарци

14.02.2024
ОДОБРУВАЊЕ НА Урбанистички проект со план за парцелација, за формирање на градежна парцела (спојување на ГП 1.1, ГП 1.2, ГП 1.3, ГП 1.4, ГП 1.5, ГП 1.6, ГП 1.7 и ГП 1.8), со намена Г2.9 - Винарии, од УПВНМ за изградба на винарии на дел од КП 926, КО Ресава, Општина Кавадарци