ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 6.1.19 од ДУП за УЕ 6, блок 6.1, „Монопол“, со класа на намена А2-Домување во згради, Општина Кавадарци

15.11.2023

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 6.1.19 од ДУП за  УЕ 6, блок 6.1, „Монопол“,

Потврда за одобрување на проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на 10/20Kv електричен кабелски подземен вод со намена Е1.8

15.11.2023
Инфраструктури за пренос на електрична енергија за поврзување на фотонапонски панели за производство на електрична енергија на КП 1618 и КП 1619/2 до трафостаница на КП 1649/1 КО Марена, Општина Кавадарци.

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е-1.13

15.11.2023
Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) Ваташа 1 на КП 839, КП 843, КП 844, КП 852/2 КО Ваташа, Општина Кавадарци.

Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1 сообраќајна инфраструктура

15.11.2023
Изградба на велосипедска и пешачка патека од западен булевар до фабрика дрекслмајер – КО Глишиќ и КО Кавадарци вон град – Општина Кавадарци