Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за А4.7 - Куќи за потребите на селскиот туризам, на КП 982, КП 983, КП 984- дел и КП 1113- дел, КО Бојанчиште, Општина Кавадарци

29.03.2024
Куќи за потребите на селскиот туризам, на КП 982, КП 983, КП 984- дел и КП 1113- дел, КО Бојанчиште, Општина Кавадарци

ДУП Ваташа запад

26.03.2024
Детален урбанистички план за УЕ 14, дел од блок 14.8, Ваташа запад, КО Ваташа, Општина Кавадарци

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба 10/20 KV електричен кабелски подземен вод, со намена E1.8 - инфраструктури за пренос на електрична енергија

20.03.2024
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба 10/20 KV електричен кабелски подземен вод, со намена E1.8 - инфраструктури за пренос на електрична енергија за поврзување на фотонапонски панели за производство на електрична енергија на КП 2397 - дел, КП 1804 - дел и КП 1805 - дел, КО Ресава, Општина Кавадарци 

ЈАВЕН ПОВИК За финансиска поддршка за поправка и санација на кровни покривачи на станбени згради за колективното домување во Општина Кавадарци за 2024 година

20.03.2024

Врз основа на член 22,став 1, точка3; член 62, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002

Одлука Бр.08-1772/40 за распределба на финансиски средства по Јавен повик

18.03.2024
Согласно Програмата за развој на Невладиниот сектор за 2024 година, Советот  на Општина Кавадарци на 40-та седница, донесе Одлука за распределба на финансиски средства по Јавен повик - Прибирање на предлог проекти по приоритетни области

ЈАВЕН ПОВИК 11-1677/1 - За прибирање на барања за поставување на урбана опрема на јавни површини на територијата на Oпштина Kавадарци

01.03.2024
Се повикуваат сите заинтересирани правни и физички лица во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на јавниот повик да достават директно преку архива на општината или преку пошта со препорачана поштенска пратка барања за поставување на урбана опрема во место викано „12-те Ваташки другари”, општина Кавадарци

Проектна програма за урбанистички проект вон опфат за намена Г2.9 - Индустрија за вино со комплементарни намени на КП бр.190/1, КП бр.190/2 и КП бр.192/2, КО Крњево, Oпштина Kавадарци

28.02.2024
Проектна програма за урбанистички проект вон опфат за намена Г2.9 - Индустрија за вино со комплементарни намени на КП бр.190/1, КП бр.190/2 и КП бр.192/2, КО Крњево, Oпштина Kавадарци