Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за оформување на градежна парцела 1, со намена Е1.13

15.11.2023
Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП 2858/4, м.в. Веселова Падина, КО Сопот, Општина Кавадарци

СЕА за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за оформување на градежна парцела 1, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани

15.11.2023
Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП 3481/1, КП 3481/3, КП 3481/4, КП 3481/5, м.в. Катуниште валот, КО Ваташа, Општина Кавадарци

СЕА за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за оформување на градежна парцела 1, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани

15.11.2023
Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на дел од КП 702, КП 703, КП 704, дел од КП 705, дел од КП 706, КП 707, КП 708 и дел од КП 709, КО Глишиќ, Општина Кавадарци

Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани

15.11.2023
Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) Љубаш 4 на КП 4331, КП 4332 и дел од КП 4333, КО Кавадарци вгр, Општина Кавадарци.