Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани

15.11.2023

Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на дел од кп

Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани

15.11.2023

Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на дел од КП

Проектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за оформување на градежна парцела 1, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани

15.11.2023
Површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП 3481/1, КП 3481/3, КП 3481/4, КП 3481/5, м.в. Катуниште валот, КО Ваташа, Општина Кавадарци

СЕА Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани

15.11.2023
површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП 1618, КП 1619/2 и КП 1616, КО Марена, општина Кавадарци