ОБЈАВА број 03/2023 за давање во закуп на недвижна ствар по пат на електронско јавно наддавање – втор пат

15.11.2023
Предмет на електронското јавно наддавање е давање во закуп на недвижна ствар–објект сопственост на Општина Кавадарци, која се дава во закуп согласно Одлука за давање во закуп на недвижна ствар на кп.бр.890 КО Бојанчиште во сопственост на Општина Кавадарци

СООПШТЕНИЕ За организирање на јавна расправа по Нацрт извештај за стратегиска оцена врз животната средина за Урбанистички план за село Брушани, КО Брушани, Општина Кавадарци

15.11.2023
Организирање на јавна расправа по Нацрт извештај за стратегиска оцена врз животната средина за Урбанистички план за село Брушани, КО Брушани, Општина Кавадарци

ОДОБРУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГП 1.1. ОД ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА – „СОПОТСКИ ПАТ“, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ (РЕШЕНИЕ БР. 17-3083/3 ОД 20.12.2013)

15.11.2023

Изработен од Друштво за проектирање, инженеринг и услуги АРХИТЕКТОР ДООЕЛ Скопје, со технички број 05-04/2023 од Јули 2023 година.