Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани

15.11.2023

Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП 1618, К